Reklamačný formulár

Formulár na vytknutie vady

Internetového obchodu www.marion.sk
Adresa pre komunikáciu: Paciga s.r.o, Zimná 88, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika

Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□ Výmena tovaru □ Oprava tovaru
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V ……………………………… dňa: …………………

……………………………………..
Podpis zákazníka