Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Paciga s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

 

Článok 1 – Základné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniamizákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. občianskeho zákonníka a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácií.

Predávajúcim tovaru a služieb je Paciga s.r.o. Zimná 88, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO: 36582115, IČ DPH:SK2021864625 (ďalej iba dodávateľ).

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočniť fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Dodávateľ zverejňuje zoznam produktov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi produkty objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.ma-maison.eu (ďalej iba E-shop).

Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v E-shope. Odoslaním objednávky formou E-shopu, zákazník vyjadruje súhlas so VOP v plnom rozsahu.

 

Článok 2 – Informácie o cene a tovare

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom E-shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena je konečná vrátane 20% DPH (predávajúci je platcom DPH).

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/ znížiť) cenu tovaru uvedenú v E-shope s tým, že nové ceny tovaru sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

V prípade, ak sa v E-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná (napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od obvyklej ceny, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 €), predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za korektnú cenu.

Ak kupujúci v tomto prípade s korektnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok 3 – Objednanie tovaru

Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu E-shopu si zákazník objednáva týmto postupom:

 

Prihlásenie a registrácia

Do nášho systému internetového obchodu a správy objednávok sa môžete prihlásiť nasledovne: kliknutím

na  prihlasovací box na hornej lište  PRIHLÁSENIE.

Po prihlásení do systému máte k dispozícii informácie o Vašom účte (sekcia „Správa Vášho účtu“). Môžete si nastaviť viacero doručovacích adries, prípadne prezrieť stav Vašich objednávok.

Ak si vyberiete požadovaný produkt, vložíte si tovar do košíka a zadáte všetky potrebné údaje do príslušných políčok, systém Vám zašle Vaše prihlasovacie meno a heslo automaticky na Vami zadanú emailovú adresu, po dokončení objednávania. Pri ďalšej objednávke môžete tieto prihlasovacie údaje využiť na pohodlnejšie nakupovanie.

Výber tovaru

Tovar je prehľadne zoradený v jednotlivých sekciách, stačí jednoducho nastaviť kurzor na požadovaný produkt a kliknutím myši na tovar, získate o ňom podrobnejšie informácie. Na vyhľadávanie produktov, môžete použiť aj kategórie produktov alebo vyhľadávací box.

Nákup tovaru

Tovar z našej ponuky je dostupný na sklade, stačí keď kliknete na odkaz „Vložiť do košíka“. V nasledujúcom prehľade máte zoznam produktov, ktoré ste si vybrali. Ak si želáte niektorý z produktov odstrániť z košíka, zaškrtnite príslušné políčko pod sekciou odstrániť a kliknite na „Aktualizovať košík“. Týmto postupom sa produkt odstráni z Vášho košíka.

Ak ste s výberom tovaru spokojný, ďalším krokom k dokončeniu úspešného nákupu je presun do sekcie „Pokladňa“.

V tejto časti postupne vyplňte všetky údaje. Políčka označené hviezdičkou sú povinné.

po vyplnení týchto údajov a po kliknutí na „Prehľad objednávky“ si môžete skontrolovať zadané údaje.

Objednávanie dokončíte, kliknutím na „Potvrdenie objednávky“.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky povinné údaje alebo vyplnil registračný formulár nekorektne.

Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu so VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

 

Článok 4 – Potvrdenie objednávky

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v emailovej správe od predávajúceho.

V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu tatiana.almasi@gmail.com.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo skladom nie je požadované množstvo. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 kalendárnych dní.

 

Článok 5 – Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade E-shop), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru.

Ak sú informácie korektne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tejto doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu korektne vrátený kompletný, nepoškodený a nepoužívaný tovar v pôvodnom stave a podľa možnosti v pôvodnom obale aj s visačkami so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je dokladom k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku stornuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú  za tovar prevodom na účet kupujúceho.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Pri odstúpení od zmluvy možte použit tento formular. Do formulára prosím uveďte aj číslo účtu, na ktoré máme peniaze poukázať.

 

Článok 6 – Platobné podmienky

Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí poštovému doručovateľovi pri prevzatí zásielky.

V prípade platby prevodom na účet – platba vopred, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní.

Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho sumy, pod čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy tovaru vrátane príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do 3 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, dodávateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.

 

Článok 7 – Podmienky dodania tovaru

Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru emailom.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený.

V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochranou páskou predávajúceho.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si sumy za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať korektne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

 

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Kuriérom, doručenie vrámci Slovenska * 3.50 €
Osobné vyzdvihnutie tovaru v našej predajni v Spišskej Novej Vsi 0.00 €
Kuriérom -doručenie do ČR 5.00 €

Pre zásielky nad 60.00 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

 

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Prevodom z účtu – Slovensko 0.00 €
ÚHRADU PROSÍM NEPOSIELAJTE – NAJPRV VÁM PÍSOMNE POTVRDÍME SUMU K ÚHRADE.
Dobierkou – Slovensko 1.00 €
V hotovosti pri osobnom prevzatí v našej predajni 0.00 €
Dobierkou – Česká republika 0.00 €

Pre zásielky nad 60.00 € (s DPH) je cena za spôsob platby zdarma.

 OBJEDNÁVKY Z ČR

Do Českej republiky posielame tovar prostredníctvom kuriérskej služby len na dobierku. Poštovné do ČR pri platbe na dobierku je 5,- €, pri balíkoch nad 10 kg Vás budeme kontaktovať pre odsúhlasenie poštovného.

 

Článok 8 – Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupující povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesíacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na: vady vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnym skladovaním.

Postup pri reklamácii:

informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu

doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.

NEPREVZATIE DOBIERKY

Čoraz častejšie sa stáva, že si zákazník balík na dobierku zámerne nevyzdvihne, čo našu spoločnosť stojí dvojnásobné poštovné a naši zákazníci majú možnosť objednávku stornovať do 24 hodín po jej odoslaní, budeme preto takto vzniknuté náklady vymáhať.

 

Článok 9 – Alternatívny spôsob riešenia sporov

  1.  Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu:  tatiana.almasi@gmail.com
  2.  Ak  Vámodpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3.  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5.  Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6.  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

–  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

–  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  1.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2.  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.